به دخت

 
نفقه‌ی نقدی

سؤال: آیا زن می‌تواند بابت نفقه از شوهرش وجه نقدی درخواست کند؟

پاسخ: قانون مدنی نفقه را عبارت از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان و یا مرض می‌داند. و اسمی از وجه نقد برده نشده است، لیکن دریافت وجه نقد، ظاهراً معنی ندارد چون زن وجه نقد را هم برای مصرف در همان غذا و نظایر آن می‌خواهد و عرف نیز این نظر را تأیید می‌کند. به نظر می‌رسد اگر همه امکانات و لوازمی که عرفاً جزء نفقه محسوب می‌شود توسط شوهر تأمین گردد مطالبه‌ی وجه نقد محمل قانونی نداشته باشد.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :