به دخت

 
آیا شیربها قابل مطالبه است؟

سؤال: اگر زنی بخواهد طلاق بگیرد آیا شوهر می‌تواند شیربهایی را که به خانواده زن خود داده پس بگیرد؟

پاسخ: شیربها امری است عرفی و قانون خاصی برای آن وجود ندارد. اما مطابق نظر جمعی از قضات دادگاه‌های حقوقی تهران مورخ که در 15/10/67 اعلام و در «اندیشه‌های قضایی» منتشر شده: «دعوی والدین زوجه دایر بر مطالبه وجه به عنوان شیربها علیه داماد، مادام که در خصوص آن تعهد و شرطی نشده باشد به علت فقدان موجب قانونی و شرعی مسموع نیست و اگر شوهر چیزی به عنوان شیربها برای ازدواج داده لیکن وصلت صورت نگرفته و یا در صورت تحقق ازدواج بدون اراده و یا تقصیر او بهم خورده باشد با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 1037 قانون مدنی می‌تواند از دادگاه شیربهای پرداختی را استرداد نماید. بنابراین مبلغ مذکور قابل دریافت است.
ارسال نظر
:نام
: اي ميل
: سایت
: نظر شما
: کد امنیتی
 نام شما : ایمیل دوست شما :