به دخت

 
جديدترين مطالب

باید ونبایدهایی در مورد چای

اين چاى ها را ننوشيد :چاى داغ و سوزانچاى سرد چرا كه هاضمه را مختل مى كند.پيش از خوردن صبحانه چاى ننوشيد.چاى بسيار غليظ.

صفحه :